Gemeente Opwijk

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 26/07/2022

DETAIL

Gemeente Opwijk | Netwerkvernieuwing en interconnectiveit voor locaties van lokaal bestuur Opwijk - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Opwijk
Postadres :  Ringlaan 20, BE- 1745  Opwijk
Contactpersoon:  Mevrouw Heidi Weyne
Tel:   +32 52365155
E-mail:   heidi.weyne@opwijk.be
Internetadres(sen):   www.opwijk.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Netwerkvernieuwing en interconnectiveit voor locaties van lokaal bestuur Opwijk – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   ICT_2022_001
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  72000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-02
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-16
Plaatselijke tijd:   10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het bestek werd gewijzigd:
– I.7 Indienen van de offerte (blz. 7): uiterste datum werd opgeschoven van 2 augustus 2022 naar 16 augustus 2022
– III. Technische bepalingen (blz. 16): de uiterste datum voor het stellen van vragen werd opgeschoven van 22 juli 2022 naar 3 augustus 2022

Scroll to Top