Gemeente Puurs-sint-amands

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 22/09/2022

DETAIL

Gemeente Puurs-sint-amands | Leasing van LED-buitenschermen voor brandweerkazerne Puurs en voetbalsite De Schans - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Puurs-Sint-Amands
Postadres :  Hoogstraat 29, BE- 2870  Puurs-Sint-Amands
Contactpersoon:  Mevrouw Lorie Cuypers
Tel:   +32 32032819
E-mail:   lorie.cuypers@puursam.be
Internetadres(sen):   www.puurs-sint-amands.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leasing van LED-buitenschermen voor brandweerkazerne Puurs en voetbalsite De Schans – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   G-2022-038
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  32000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-23

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De documenten van de opdracht met als onderwerp “Leasing van LED-buitenschermen voor brandweerkazerne Puurs en voetbalsite De Schans” zijn gewijzigd.
U kan de laatste versie van de gewijzigde documenten raadplegen op https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1356/5I/2022. Deze rechtzetting werd eveneens gepubliceerd via e-Procurement.
Voor een gedetailleerde toelichting: zie PDF-file “Leasing LED-buitenschermen brandweerkazerne Puurs en voetbalsite De Schans – Erratum 1 (23-09-2022).pdf”.

Scroll to Top