Overheidsopdracht

Gemeente Westerlo

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 03/06/2020

DETAIL

Gemeente Westerlo | Rioleringsproject St. Annekestraat & Maaldonk
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Westerlo
Postadres: Boerenkrijglaan 61,BE-2260 Westerlo
Contactpersoon: Mevrouw Ghislaine De Buyst
Tel: +32 14539142
Fax: +32 14541154
E-mail: ghislaine.de.buyst@westerlo.be
Internetadres(sen): www.westerlo.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Rioleringsproject St. Annekestraat & Maaldonk 
Referentienummer: Westerlo-PPP00S-908/0007/2020-044-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45232400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-06-04

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Graag stellen wij u in kennis van terechtwijzend bericht 002 voor dossier St. Annekestraat en Maaldonk te Westerlo.
Omwille van melding van onduidelijkheid in de meetstaat omtrent eenheden en hoeveelheden, worden een aantal posten verduidelijkt in bijgevoegd Terechtwijzend bericht nr. 2.
De voorschriften van het bijzonder bestek nummer 18039A zoals toegevoegd aan het aanbestedingsdossier van dit project zoals gepubliceerd dd. 15-05-2020 blijven integraal van toepassing behoudens de in terechtwijzend bericht 001 en 002 gespecificeerd.
Gelieve bij het indienen van uw inschrijving te vermelden dat u rekening gehouden heeft met terechtwijzend bericht/Addendum nr. 002.

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top