Gemeentebestuur Van Sint-jans-molenbeek

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Gemeentebestuur Van Sint-jans-molenbeek | Opdracht voor werken die betrekking heeft op de afbraak en de wederopbouw van het voorgebouw van school 1 en de refter aan de achterzijde te Vier-windenstraat 71, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek
Postadres :  Graaf van Vlaanderenstraat, 20, BE- 1080  Brussel
Contactpersoon:  Departement Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling
Tel:   +32 26004925
E-mail:   cvanderborght@molenbeek.irisnet.be
Internetadres(sen):   www.molenbeek.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=445785

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opdracht voor werken die betrekking heeft op de afbraak en de wederopbouw van het voorgebouw van school 1 en de refter aan de achterzijde te Vier-windenstraat 71, 1080 Sint-Jans-Molenbeek  
Referentienummer:   Molenbeek-Saint-Jean (3p)-DIDU-QVE0071_003-CDC22.006-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Dit contract omvat werkzaamheden van afbraak, demontage, ruwbouw, isolatie, buiten- en binnenschrijnwerk, verwarming, ventilatie, waterdistributie, elektriciteit, verlichting, ijzerwerk, binnen- en buitenafwerking, enz.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
1) De Excel-bestanden van de verschillende hoeveelheden zijn toegevoegd
2) De nieuwe datum voor het plaatsbezoek is toegevoegd aan de bestek