Habitare+ Cvba So

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 08/04/2019

DETAIL

Habitare+ Cvba So | Biebuyck - C. v/d. Cruyssenstraat Nevele - Nieuwbouw van 2 duowoningen en 3 meergezinswoningen (25 woongelegenheden) na afbraak
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Habitare+ cvba so
Postadres: Tolpoortstraat 141,BE-9800 Deinze
Contactpersoon: De heer Guido Lenaert
Tel: +32 93622226
E-mail: guido.lenaert@habitareplus.be
Internetadres(sen): https://www.habitareplus.be/ 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Biebuyck – C. v/d. Cruyssenstraat Nevele – Nieuwbouw van 2 duowoningen en 3 meergezinswoningen (25 woongelegenheden) na afbraak 
Referentienummer: 2019-004
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211340
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-08

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Document 01.1_20180824_Biebuyckstraat_AB_deel_1_ werd gewijzigd door 01.1_20180824_Biebuyckstraat_AB_deel_1_wijziging ifv de tekst bij punt K. (g) – Opening van de offertes:
In plaats van:
Datum: 23 april 2019
Uur: 10.00 uur
Te lezen:
Datum: 27 mei 2019
Uur: 14.00 uur

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]