Haven Van Brussel

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 25/07/2022

DETAIL

Haven Van Brussel | RAAMOVEREENKOMST VOOR DIENSTEN VOOR DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN CONSULTANT INTERNE CONTROLE
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Haven van Brussel
Postadres :  Redersplein 6, BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 24216722
E-mail:   gbulkowska@port.brussels
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453370  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453370

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RAAMOVEREENKOMST VOOR DIENSTEN VOOR DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN EEN CONSULTANT INTERNE CONTROLE  
Referentienummer:   Haven van Brussel-CSC BB 1495 – Contrôle interne -F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79212000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze raamovereenkomst heeft tot doel de processen te beschrijven die in het technische deel van dit bestek zijn opgesomd, de risico’s van deze processen te analyseren en te evalueren, nieuwe processen te ontwikkelen en in te voeren om de geïdentificeerde risico’s te verminderen, documenten op te stellen om een audit uit te voeren, een procesregister op te starten en een procedureregister op te starten. De tweede doelstelling van deze raamovereenkomst is de Cel Beheerscontrole (CB) op te leiden met een gestandaardiseerde methodologie en haar tools te verschaffen om het project voor andere processen en procedures voort te zetten. Ten derde wil de aanbestedende overheid een proces ontwikkelen met tools om een flow te ontwikkelen in SharePoint of om de noden te noteren voor een nieuwe tool te beschrijven voor het lanceren, toekennen en opvolgen van de overheidsopdrachten van de haven. Concreet moeten het proces en de tools de diensten helpen hun project te vertalen naar de juiste offerteaanvraagprocedure, het ondersteuningsteam helpen deze aanvraag technisch te vertalen en daarbij valkuilen te vermijden, helpen bij de gunning van de overheidsopdracht en voorzien in een checklist met mijlpalen en juridische documenten voor de follow-up.
De methodologie en de tools, zoals hierboven beschreven, zullen door de consultants in samenwerking met de Cel Beheerscontrole van de aanbestedende overheid worden uitgewerkt. De consultants zullen gesprekken voeren met de betrokken diensten van de aanbestedende overheid en/of documenten raadplegen om de processen en procedures in kaart te brengen volgens de overeengekomen methodologie en met de goedgekeurde tools. Het hele traject zal worden begeleid door leden van de Cel Beheerscontrole van de aanbestedende overheid, zodat ze vertrouwd kunnen geraken met de tools en technieken. De te behandelen onderwerpen worden beschreven in het technische deel van dit bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bestek

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]