Heilig Hartziekenhuis Mol

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 06/02/2023

DETAIL

Heilig Hartziekenhuis Mol | Raamovereenkomst voor de levering van Zoledroninezuur - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Heilig Hartziekenhuis Mol
Postadres :  Gasthuisstraat 1, BE- 2400  Mol
Contactpersoon:  De heer Rob Eyckmans
Tel:   +32 14712753
Fax:   +32 14712100
E-mail:   rob.eyckmans@azmol.be
Internetadres(sen):   http://www.azmol.be/  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de levering van Zoledroninezuur – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   HHM/2022/RE/08-zoledroninezuur
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  33690000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft als voorwerp het sluiten van een raamovereenkomst, met één opdrachtnemer, voor maximaal 48 maanden, voor het leveren van Zoledroninezuur, bij de ziekenhuizen die zullen deelnemen aan deze groepsaankoop.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-02-06

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
III.6 Catalogus werd verwijderd uit het opdrachtdocument.

Scroll to Top