Huize Sint-elisabeth Vzw

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 05/04/2019

DETAIL

Huize Sint-elisabeth Vzw | Bouwen van een woonzorgcentrum
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Huize Sint-Elisabeth vzw
Postadres: Korte Albertstraat 16,BE-2300 Turnhout
Contactpersoon: dhr. Koen Vermeiren
E-mail: post@sintelisabeth.be
Internetadres(sen): http://www.sintelisabeth.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=336617

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwen van een woonzorgcentrum 
Referentienummer: WZC Huize Sint-Elisabeth-SLT15-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45215213
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwen van een woonzorgcentrum met 30 kamers en 2 assistentiewoningen – Perceel 1 ruwbouw (inclusief stabiliteit), afwerking en pilootopdracht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-04

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-23
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-26
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-24
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-26
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De limietdatum en -uur, alsmede de datum en uur van opening biedingen werden aangepast. Let op beide momenten vallen niet samen.
De gedetailleerde meetstaten in excel-formaat werden toegevoegd aan de documenten. Documenten D02.01, D02.02 en D02.03 met xlsx-extensie.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]