Hydria

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

Hydria | Installatie van fotovoltaïsche panelen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Hydria
Postadres :  Keizerinlaan 17-19, BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 25054710
Fax:   +32 25054711
E-mail:   purchase@hydria.be
Internetadres(sen):   https://hydria.be/fr/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455187

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Installatie van fotovoltaïsche panelen  
Referentienummer:   SBGE-2022MP00173-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45310000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft als voorwerp de installatiewerken voor fotovoltaïsche panelen op de site van het zuiveringsstation van Brussel-Zuid.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-22

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-10-03
Plaatselijke tijd:   10:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-10-13
Plaatselijke tijd:   10:30
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Nieuwe documenten toegevoegd :
– avis rectificatif photovoltaïque
– rectificatiebericht fotovoltaische panelen

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]