Overheidsopdracht

Infrabel – Directie Asset Management Area South West

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 25/03/2020

DETAIL

Infrabel – Directie Asset Management Area South West | TR 785330: Burgerlijke bouwkunde onderdoorgang - Lessines
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: INFRABEL – Directie Asset Management Area South West
Postadres: Quai de la gare du Sud,BE-6000 Charleroi
Contactpersoon: TUC RAIL N.V., via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel
E-mail: ppcell@tucrail.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368649

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
TR 785330: Burgerlijke bouwkunde onderdoorgang – Lessines 
Referentienummer: I-AM (TR)-TR 785330- Traversée Lessines-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45221242
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Burgerlijke bouwkunde onderdoorgang – Lessines
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-26

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Verbeterbericht 1.

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top