Infrabel Nv – Procurement, Afdeling I-fba.51

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 05/04/2019

DETAIL

Infrabel Nv – Procurement, Afdeling I-fba.51 | Software, hardware en diensten voor anti-malware en anti-spam op de perimeter voor email
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel nv – Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres: Marcel Broodthaersplein 2 ,BE-1060 Brussel
E-mail: ingrid.ballegeer@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331372

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Software, hardware en diensten voor anti-malware en anti-spam op de perimeter voor email 
Referentienummer: I-FBA51-F06/0000591162-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 48760000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Levering en onderhoud voor software, hardware en diensten voor anti-malware en anti-spam op de perimeter voor email in één perceel onder de vorm van een raamovereenkomst voor een periode van acht jaar.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-03

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Blijkbaar waren de bijlagen niet zichtbaar voor de kandidaat bedrijven. Deze documenten werden opnieuw toegevoegd aan de aankondiging van de opdracht.

Scroll to Top