Kanal Stichting

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Kanal Stichting | Dienstopdracht betreffende de hernieuwing van de portefeuille van de Stichting KANAL
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stichting KANAL
Postadres :  Sainctelettesquare 11-12, BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 24351368
E-mail:   info@kanal.brussels
Internetadres(sen):   www.kanal.brussels  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Dienstopdracht betreffende de hernieuwing van de portefeuille van de Stichting KANAL  
Referentienummer:   K-46bis
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  66510000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhavige opdracht is een opdracht voor verzekeringsdiensten die behoren tot code CPV 66510000-8 en volgende.
Ze heeft de toewijzing van de volgende verzekeringsluiken als voorwerp:
Lot 1. Schade-, ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekeringen:
Luik 1. Verzekering tegen brand en aanverwante risico’s
Luik 2. Verzekering alle risico’s elektronica – informaticamaterieel
Luik 3. Arbeidsongevallenverzekering en “Excedent Wet” (wet van 1971)
Luik 4. Verzekering voor algemene aansprakelijkheid en rechtsbijstand
Luik 5. Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders
Luik 6. Verzekering objectieve burgerlijke aansprakelijkheid
Lot 2. Hospitalisatieverzekering
De technische voorschriften waaraan de diensten moeten beantwoorden, worden hieronder in de technische clausules van het bijzonder bestek opgesomd. Deze technische clausules moeten gedurende de gehele uitvoering van de prestaties worden nageleefd.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-01

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het aanvankelijk voor 8 augustus 2022 geplande bezoek ter plaatse wordt met alle geselecteerde kandidaten verschoven naar 14 september 2022 om 10.00 uur. Dit bezoek ter plaatse is verplicht.
De datum voor de indiening van de definitieve offertes zal worden meegedeeld na de selectie van de kandidaten.
Een vooraf ingevulde UEA is toegevoegd aan de raadpleegbare contractdocumenten.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]