Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Voorkempen

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Voorkempen | Renovatie en uitbreiding van bestaand schoolgebouw (blok 2) van Sint-Jozefinstituut Schoten
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen Voorkempen
Postadres :  Nooitrust 4, BE- 2390  Malle
Contactpersoon:  Werner Cornelis
Tel:   +32 33041433
E-mail:   werner.cornelis@kobavoorkempen.be
Internetadres(sen):   http://www.kobavzw.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454271

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatie en uitbreiding van bestaand schoolgebouw (blok 2) van Sint-Jozefinstituut Schoten  
Referentienummer:   KOBA Voorkempen-V.28854_SJI_Schoten_AB_2103-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45214200
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
In functie van het stijgend leerlingenaantal wordt de bestaande refter van blok 2 uitgebreid en worden er drie klassen bijgebouwd. Op het gelijkvloers niveau worden bovendien twee nieuwe kleedkamers voor de leerlingen voorzien. Om aan te sluiten op het bestaande gebouw worden de aanpalende lokalen/ gangen waar nodig aangepast. Eén van de bestaande klassen op de 1ste verdieping van blok 2 wordt omgevormd tot een technische lokaal en berging.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De plannen architectuur werden blijkbaar niet correct geüpload en worden daarom aanvullend toegevoegd.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]