fbpx

Overheidsopdracht

Katholiek Onderwijs Stad Herentals

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 10/03/2020

DETAIL

Katholiek Onderwijs Stad Herentals | Aankopen van nijverheidsmaterialen/kledij en PBM's voor leerlingenverkoop & centraal magazijn kOsh
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Katholiek Onderwijs Stad Herentals
Postadres: Lierseweg 37,BE-2200 Herentals
Contactpersoon: griet Van Kerckhoven
Tel: +32 471696807
E-mail: griet.vankerckhoven@kosh.be
Internetadres(sen): www.kosh.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365224

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
aankopen van nijverheidsmaterialen/kledij en PBM’s voor leerlingenverkoop & centraal magazijn kOsh 
Referentienummer: kOsh-2020_nijverheidspakketten-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 44512000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De scholengroep kOsh schrijft een opdracht uit voor de aankopen van nijverheidsmaterialen, handgereedschappen, tools specifiek voor nijverheid. Tevens zal er gevraagd worden om werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen aan te bieden. De nijverheidssector binnen kOsh is zeer ruim. Het gaat over tuinbouw, basismechanica, lassen, koelinstallatie, houtbewerking, elektriciteit, elektronica, biotechnieken, tot STEM en dit van de basisuitrusting tot de 7de gespecialiseerde jaren.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-03-11

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
beste
er is een wijziging gebeurd in bijlage 8_perceel 1a_materialen tabblad elektriciteit: dubbele lijn eruit gehaald nml 1 en 6

Scroll to Top