Koninklijk Museum Voor Midden Afrika

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 25/07/2022

DETAIL

Koninklijk Museum Voor Midden Afrika | Levering van een polarisatiemicroscoop, uitgerust met digitale camera
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Koninklijk Museum voor Midden Afrika
Postadres :  Leuvensesteenweg 13, BE- 3080  Tervuren
E-mail:   emilie.labie@africamuseum.be
Internetadres(sen):   www.africamuseum.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453287

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
levering van een polarisatiemicroscoop, uitgerust met digitale camera  
Referentienummer:   KMMA-OA/FM/2022-01-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  38511100
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
levering van een polarisatiemicroscoop, uitgerust met digitale camera
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-31
Plaatselijke tijd:   23:55
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-22
Plaatselijke tijd:   23:55
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-01
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-23
Plaatselijke tijd:   10:00

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]