Landsbond Van De Onafhankelijke Ziekenfondsen

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 12/08/2022

DETAIL

Landsbond Van De Onafhankelijke Ziekenfondsen | LEVERING VAN 100 % HERNIEUWBARE GAS EN ELEKTRICITEIT 2023-2025
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Postadres :  Lenniksebaan 788 A, BE- 1070  Brussel
E-mail:   procurement.services@mloz.be
Internetadres(sen):   https://www.mloz.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450555

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
LEVERING VAN 100 % HERNIEUWBARE GAS EN ELEKTRICITEIT 2023-2025  
Referentienummer:   MLOZ-T2021.037-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  09000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht heeft als doel de aankoop van aardgas, de aan- en verkoop van 100 % hernieuwbare elektriciteit
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-11

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-17
Plaatselijke tijd:   11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-26
Plaatselijke tijd:   11:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-17
Plaatselijke tijd:   11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-26
Plaatselijke tijd:   11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Naar aanleiding van talrijke vragen op het forum en problemen met de inventaris van de sites/EAN-codes heeft de AO besloten de datum voor de indiening van de offertes tijdelijk uit te stellen tot 26 augustus 2022.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]