Overheidsopdracht

Lantis (de Naam Waaronder Bam Nv Van Publiek Recht Handelt)

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 29/06/2020

DETAIL

Lantis (de Naam Waaronder Bam Nv Van Publiek Recht Handelt) | Concessie voor diensten voor de exploitatie van een regionaal deelsysteem met (elektrische) fietsen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Lantis (de naam waaronder BAM nv van publiek recht handelt)
Postadres: Sint-Pietersvliet 7,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: De heer Pascal Buyle
Tel: +32 32030030
E-mail: pascal.buyle@lantis.be
Internetadres(sen): www.lantis.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Concessie voor diensten voor de exploitatie van een regionaal deelsysteem met (elektrische) fietsen 
Referentienummer: BAM 2020-026
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 63710000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-06-26

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-07-09
Plaatselijke tijd: 00:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2020-07-23
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het ontvangen van aanvragen tot deelneming naar donderdag 23 juli 2020, 12.00.

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top