Lantis (de Naam Waaronder Bam Nv Van Publiek Recht Handelt)

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 02/08/2022

DETAIL

Lantis (de Naam Waaronder Bam Nv Van Publiek Recht Handelt) | Raamovereenkomst voor leveren en plaatsen van tijdelijke en definitieve weguitrusting in de regio Antwerpen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Lantis (de naam waaronder BAM nv van publiek recht handelt)
Postadres :  Sint-Pietersvliet 7, BE- 2000  Antwerpen
Contactpersoon:  De heer Pascal Buyle
Tel:   +32 32030030
E-mail:   aanbesteding@lantis.be
Internetadres(sen):   www.lantis.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor leveren en plaatsen van tijdelijke en definitieve weguitrusting in de regio Antwerpen  
Referentienummer:   BAM 2022-129
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233290
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De aanbestedende overheid heeft een Q&A gepubliceerd in de cloudomgeving: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/129/1HI/2022

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]