Le Logis – Floréal Scrl

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 25/07/2022

DETAIL

Le Logis – Floréal Scrl | Aanduiding van een dienstverlener belast met het preventief en correctief onderhoud van de individuele stookplaatsen van 429 woningen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Le Logis – Floréal scrl
Postadres :  Georges Benoidtlaan, 22, BE- 1170  Brussel
Contactpersoon:  Vincent Babe
Tel:   +32 026724476
E-mail:   vbabe@lelogisfloreal.be
Internetadres(sen):   www.lelogis1170.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450205

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanduiding van een dienstverlener belast met het preventief en correctief onderhoud van de individuele stookplaatsen van 429 woningen  
Referentienummer:   SCL LE LOGIS-2022/04/MS23-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Preventief en correctief onderhoud en van de individuele stookplaatsen van 429 woningen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-08
Plaatselijke tijd:   11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-05
Plaatselijke tijd:   14:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-08
Plaatselijke tijd:   11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-05
Plaatselijke tijd:   14:00

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]