Overheidsopdracht

Leefmilieu Brussel

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 15/01/2020

DETAIL

Leefmilieu Brussel | Aanstelling van een multidisciplinair team voor het ontwerp, de participatie en de communicatie voor de heraanleg van het Maximiliaanpark, de openlegging van de Zenne, de wegenissen Bolivarlaan en het Rederskruispunt en de reconversie en herlocatie van de Boerderij Maximiliaan
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming:  Leefmilieu Brussel
Postadres: Havenlaan 86C/3000,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Tine Cooreman
Tel: +32 25634317
E-mail: tcooreman@leefmilieu.brussels
Internetadres(sen): www.leefmilieu.brussels 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstelling van een multidisciplinair team voor het ontwerp, de participatie en de communicatie voor de heraanleg van het Maximiliaanpark, de openlegging van de Zenne, de wegenissen Bolivarlaan en het Rederskruispunt en de reconversie en herlocatie van de Boerderij Maximiliaan  
Referentienummer: 2019G0261
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-01-14

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Nieuw document : DOC_MAX_Administratieve bepalingen – Erratum 20200109
Nieuwe inventaris van vragen en antwoorden

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top