Leefmilieu Brussel

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Leefmilieu Brussel | Algemene opdracht tot onderhoud van het niet-aangesloten meubilair in de door Leefmilieu Brussel beheerde parken
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Leefmilieu Brussel
Postadres :  Havenlaan 86C/3000, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Mevrouw Anne-Sophie Jewtuch
Tel:   +32 27757743
E-mail:   asjewtuch@environnement.brussels
Internetadres(sen):   www.leefmilieu.brussels  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Algemene opdracht tot onderhoud van het niet-aangesloten meubilair in de door Leefmilieu Brussel beheerde parken  
Referentienummer:   2022M0025
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45421000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Beste,
Er moet een correctie worden aangebracht in de meter in perceel 4
Post C.6. Natuurlijke snippers: De eenheidsprijs moet worden doorgegeven in M³

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]