Log’iris S.a..

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 24/03/2023

DETAIL

Log’iris S.a.. | Werken voor de renovatie van 3 appartementsgebouwen van 36 sociale woningen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  LOG’IRIS S.A.
Postadres :  Hippolyte Rolin Promenade 1, BE- 1040  Brussel
Contactpersoon:  Mevr Sophie Paridaens
Tel:   +32 498908759
E-mail:   sparidaens@logiris.brussels
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=474100  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=474100

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Werken voor de renovatie van 3 appartementsgebouwen van 36 sociale woningen  
Referentienummer:   Log’Iris-BIS-Log’Iris-2270/2018/01/01- DEH162-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
In het kader van onderhavige opdracht wenst de A.O. de sociale samenhang en de
duurzame ontwikkeling te versterken door in het kader van deze opdracht een inspanning te doen inzake opleiding en
sociaalprofessionele invoeging en integratie.
Werken voor de renovatie van 3 appartementsgebouwen van 36 sociale woningen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-03-22

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Nieuw document met vragen en antwoorden van Forum open van 14/02/23 tot 22/03/23 op oud dossier wordt bijgevoegd; evenals documenten van UEA in adobe acrobat- en XLM versie.

Scroll to Top