Lummen

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Lummen | Bouwkundige restauratie interieur en exterieur: restauratie Sint-Annakapel te Lummen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Lummen
Postadres :  Gemeenteplein 13, BE- 3560  Lummen
Tel:   +32 13390424
E-mail:   overheidsopdrachten@lummen.be
Internetadres(sen):   www.lummen.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=448948

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouwkundige restauratie interieur en exterieur: restauratie Sint-Annakapel te Lummen  
Referentienummer:   Lummen-2022/05/04-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45454100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Bouwkundige restauratie interieur en exterieur: restauratie Sint-Annakapel te Lummen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Betreft: aanvulling bouwtechnische beschrijving Perceel: interieur – art. 15.08
Betreft de toepassing van een wapeningsvlies voor stucplafonds
Uitvoering:
– oppervlaktebehandeling tegen haarscheuren in het pleisterwerk.
– het elastisch vlies (vrij van glasvezels) mag als gewapend materiaal niet enkel gebruikt worden waar haarscheuren en barstjes voorkomen, maar ook op plaatsen waar de ondergrond nog lichtjes werkt.
– de ondergrond voorbereiden als voor nieuw verfwerk
– op het oppervlak een laag spanningsvrije heel matte verf aanbrengen en daarin het elastisch vlies met de rol aanbrengen.
– eventuele verbeteringen moeten aangebracht worden zoals bij behangsel
– de rollen worden naast elkaar geplaatst met overlapping, die nadien doorgesneden wordt zodat men de bovenste regel eerst losmaakt en nadien de onderste verwijdert.
– de overlapping wordt met de rol even nagestreken

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]