Maatschappij Voor Het Intercommunaal Vervoer Te Brussel – Infrastructuur

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 08/04/2019

DETAIL

Maatschappij Voor Het Intercommunaal Vervoer Te Brussel – Infrastructuur | Installatie van ventilatiesystemen in bestaande lokalen
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel – Infrastructuur
Postadres: Koningsstraat 76,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Laurent Artiges
Tel: +32 495597781
E-mail: laurent.artiges@stib.brussels
Internetadres(sen): www.mivb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338454

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Installatie van ventilatiesystemen in bestaande lokalen 
Referentienummer: MIVB INFRAS-DP6867 PDB 22832019-F05_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45332400
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De huidige opdracht heeft als onderwerp het plaatsen, leveren en indienststellen van ventilatie-, climatisatie-, verwarmingssystemen en van sanitaire uitrustingen in de burelen en een refter.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-09

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
zie punt IV.1.8(GPA) de opdracht valt onder de GPA

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]