Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Limburg

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Limburg | N723 Weg naar As t.h.v. de Welzijnscampus te Genk
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres :  Koningin Astridlaan 50 bus 4, BE- 3500  Hasselt
E-mail:   aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453831  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453831

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
N723 Weg naar As t.h.v. de Welzijnscampus te Genk  
Referentienummer:   AWV L-WL/INV/N723/1/U1-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Aanleg van een bushalte op de Weg naar As ter hoogte van de Welzijnscampus (vervolg).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De conformverklaring sloopopvolgingsplan werd toegevoegd. Hiermee werden alle bijlagen bij het bestek gepubliceerd.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]