Mrmp-a/s – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Aviation Syst

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

Mrmp-a/s – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Aviation Syst | An open multiannual services contract (2022-2025) for the maintenance (calibration, repair and purchase of spare parts) of the NDI (Non-Destructive Inspections) equipment used for the various aircraft types of Belgian Defence.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  MRMP-A/S – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Aviation Systems – Ondersectie Diensten
Postadres :  Eversestraat, 1 – BOX 29, BE- 1140  Evere
Contactpersoon:  Cdt V/h Vlw Jeroen DE DONDER
Tel:   +32 24415526
E-mail:   Jeroen.DeDonder@mil.be
Internetadres(sen):   https://www.mil.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456350

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Een open meerjarige overeenkomst (2022-2025) voor het onderhoud (kalibratie, herstelling en aankoop wisselstukken) van de NDI (Niet-Destructieve Inspecties) apparatuur gebruikt voor de verschillende vliegtuigtypes van Defensie.  
Referentienummer:   MRMP-A/S-22AS001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50412000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhoud (kalibratie, herstelling en aankoop wisselstukken) van de NDI (Niet-Destructieve Inspecties) apparatuur gebruikt voor de verschillende vliegtuigtypes van Defensie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Document informatiemeeting 15Sep2022 toegevoegd

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]