Mrmp-i/p – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Infrastuctuur

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

Mrmp-i/p – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Infrastuctuur | Punctuele overheidsopdracht voor de renovatie van de Residentie van de Deputy Admiraal Benelux in Den Helder
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  MRMP-I/P – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Infrastuctuur – Ondersectie Programma’s
Postadres :  Eversestraat, 1 – BOX 29, BE- 1140  Evere
Tel:   +32 24417546
E-mail:   Steven.Verachtert@mil.be
Internetadres(sen):   https://www.mil.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450790

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Punctuele overheidsopdracht voor de renovatie van de Residentie van de Deputy Admiraal Benelux in Den Helder  
Referentienummer:   MRMP-I/P-21IP008-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000IA40
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking – Punctuele overheidsopdracht voor de renovatie van de Residentie van de Deputy Admiraal Benelux in Den Helder
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-20
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-30
Plaatselijke tijd:   10:00

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]