Mrmp-l/p – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Land Systems

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 12/08/2022

DETAIL

Mrmp-l/p – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Land Systems | De aankoop van 150 generatoren met een nominaal vermogen 20kVA en het afsluiten van een OOV voor de technische assistentie.
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  MRMP-L/P – Algemene Directie Material Resources – Divisie Overheidsopdrachten – Sectie Land Systems – Ondersectie Programma’s
Postadres :  Eversestraat, 1 – BOX 29, BE- 1140  Evere
Contactpersoon:  Sébastien Francq
Tel:   +32 24422806
E-mail:   Sebastien.Francq@mil.be
Internetadres(sen):   https://www.mil.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454430

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De aankoop van 150 generatoren met een nominaal vermogen 20kVA en het afsluiten van een OOV voor de technische assistentie.  
Referentienummer:   MRMP-L/P-22LP202-F02-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  31121000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De aankoop van 150 generatoren met een nominaal vermogen 20kVA en het afsluiten van een OOV voor de technische assistentie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-11

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Toevoeging van twee documenten EN ten gevolge van een probleem van upload in het document ZIP van de bijlage D – EN

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]