Neo

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 21/09/2022

DETAIL

Neo | Overheidsopdracht voor juridische diensten – Raamovereenkomst met het oog op de samenstelling van twee lijsten met advocaten (juridisch advies & geschillen)
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Neo
Postadres :  Belgieplein 1, BE- 1020  Laeken
Contactpersoon:  Aurore Smoliar
Tel:   +32 476449030
E-mail:   a.smoliar@neo.brussels
Internetadres(sen):   http://neobrussels.com  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455990

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht voor juridische diensten – Raamovereenkomst met het oog op de samenstelling van twee lijsten met advocaten (juridisch advies & geschillen)  
Referentienummer:   Neo-61 2022 Marché public de services juridiques (AC)-F21_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79100000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze overheidsopdracht beoogt de samenstelling van lijsten met advocaten die door NEO CVBA kunnen worden aangesteld en belast met opdrachten om NEO CVBA te adviseren, bij te staan en te vertegenwoordigen als deel van een opdracht die wordt toegewezen voor een periode van vier (4) jaar met het oog op het beheer van bepaalde dossiers binnen de materie bedoeld in elk van de twee betrokken percelen.
Globaal gezien, kan de opdracht van de advocaat bestaan in:
• Vertegenwoordiging vóór en/of tijdens de geschillenprocedure;
• Juridisch advies;
• Opmaken van verschillende contractuele documenten;
• Opmaken van juridische documenten;
• Tussenkomst met het oog op eventuele onderhandelingen als een dading juridisch mogelijk en aangewezen is;
• Bijstaan en eventueel vertegenwoordigen van de AO bij onderhandelingen met de verschillende in overweging genomen actoren.

Voor de verwezenlijking van deze diverse opdrachten wordt verwacht dat een jurist of meerdere juristen de AO ter beschikking worden gesteld die gespecialiseerd zijn in de verschillende vakgebieden die verband houden met de opdracht van de AO (cfr. percelen).

De opdracht is opgedeeld in twee (2) percelen. Inschrijvers mogen een offerte indienen voor één of voor meerdere percelen. In die laatste hypothese dienen zij een afzonderlijke offerte in voor elke van de percelen waarvoor ze inschrijven. Elk perceel wordt aanzien als een aparte opdracht (en wordt dus individueel en afzonderlijk toegewezen).

Wanneer een advocaat belast wordt met een dossier in naleving van de omschrijvingen die voor elk perceel worden gegeven, neemt deze dit volledig ten laste, met inbegrip van de elementen van het dossier die met andere vakgebieden verband houden, behalve indien de AO het noodzakelijk acht om advocaten te laten samenwerken die specialist zijn in vakgebieden die geen betrekking hebben op het perceel waarvoor de advocaat is aangesteld. Bij de toewijzing van een dossier wordt rekening gehouden met de hoofdzaak van het geschil, behoudens andersluidende beslissing vanwege de AO.

Er worden maximaal drie (3) inschrijvers geselecteerd per perceel.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-19

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Vragen van inschrijvers en antwoorden van NEO’s

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]