Nmbs-procurement

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 25/07/2022

DETAIL

Nmbs-procurement | CS4/0003166241 - Elektrificatie van de sporen van Schaarbeek-Vorming (één enkele fase - de kandidatuur en offerte dient op hetzelfde moment ingediend te worden)
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  NMBS-Procurement
Postadres :  Hallepoortlaan 40, BE- 1060  Brussel
Contactpersoon:  Claude Van Geyte
E-mail:   claude.vangeyte@belgiantrain.be
Internetadres(sen):   www.B-rail.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450376

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
CS4/0003166241 – Elektrificatie van de sporen van Schaarbeek-Vorming (één enkele fase – de kandidatuur en offerte dient op hetzelfde moment ingediend te worden)  
Referentienummer:   SNCB-CS-CS4/0003166241-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45234100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Elektrificatie van de sporen van Schaarbeek-Vorming (één enkele fase – de kandidatuur en offerte dient op hetzelfde moment ingediend te worden)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Geachte mevrouw, mijnheer

Hierbij brengen wij u op de hoogte van twee wijzigingen in de informatie die in de oorspronkelijke publicatie is opgenomen:

• De uiterste datum voor het indienen van inschrijvingen is verschoven naar 16/09/2022

• Voor het bezoek ter plaatse is een tweede datum vastgesteld: 25/08/2022

Alle andere voorwaarden blijven ongewijzigd.

Met vriendelijke groeten,

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]