Nmbs-procurement

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 25/05/2023

DETAIL

Nmbs-procurement | Ondersteuning van de internationale strategie van de NMBS
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  NMBS-Procurement
Postadres :  Hallepoortlaan 40, BE- 1060  Brussel
Tel:   +32 490671977
E-mail:   thikimloan.nguyen@belgianrail.be
Internetadres(sen):   www.B-rail.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=483032

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ondersteuning van de internationale strategie van de NMBS  
Referentienummer:   SNCB-CS-CS5/0003992091-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het agentschap moet een professionele ondersteuning aan NMBS leveren om zijn internationale activiteiten (vervoer/transport, distributie, diensten en holdings) te actualiseren en een strategische plan voor 5 en 10 jaar op te stellen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2023-05-24

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Beste
In bijlage de nieuwe selectieleidraad voor die opdracht.
Met vriendelijke groeten,

Kimi

Nguyen Thi Kim Loan

Category Buyer
NMBS Indirect Procurement
Mobile: +32 490 67 19 77
thikimloan.nguyen@belgiantrain.be | www.nmbs.be
10-14 B-PR.15 | Hallepoortlaan 40, B-1060 Brussel