Nmbs-stations Commercialisation

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 12/08/2022

DETAIL

Nmbs-stations Commercialisation | Concessie voor de installatie en exploitatie van publiek sanitair
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  NMBS-Stations Commercialisation
Postadres :  Frankrijkstraat 91, BE- 1070  Brussel
Contactpersoon:  Joris Steegen
Tel:   +32 491990138
E-mail:   Joris.Steegen@nmbs.be
Internetadres(sen):   http://www.nmbs.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451474

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Concessie voor de installatie en exploitatie van publiek sanitair  
Referentienummer:   ST.3-CM019BU2022 – 0009263-F24_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50760000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Klantenonderzoek van NMBS toont aan dat de klanten het publiek sanitair als een ‘must-have’ in het station beschouwen. Daarom heeft NMBS beslist om in 14 van haar grootste stations het publiek sanitair ter beschikking te stellen aan haar reizigers en dit met een herkenbare look, een hoge kwaliteit en toegankelijk voor alle gebruikers.
We willen het voor de klanten duidelijk maken wanneer, waar, tegen welke prijs en met welke kwaliteit hij/zij een toiletvoorziening op deze stations aantreft. Hiermee willen we sturen op een positieve klantbeleving en zorgen dat de reiziger het sanitair op de stations ervaart als een visitekaartje van het station.
Door middel van voorliggende marktconsultatie wenst NMBS een nieuwe concessie toe te wijzen voor de installatie en de exploitatie van publiek sanitair in 14 stations in België.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-11

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Aanpassing bijlage 1A

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]