Ocmw Brussel

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Ocmw Brussel | Componenten voor wasserijmachines
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  OCMW Brussel
Postadres :  Hoogstraat 298a, BE- 1000  Brussel
Tel:   +32 5636631
E-mail:   centraledachats@cpasbxl.brussels
Internetadres(sen):   https://ocmwbxl.brussels/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446915

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Componenten voor wasserijmachines  
Referentienummer:   CPAS Bruxelles-10767-F02_4
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  44500000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst voor de levering van componenten voor wasserijmachines.
De raamovereenkomst is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1 : “Mechanische artikelen”
Perceel 2 : “ Pneumatische artikelen”
Perceel 3 : “ Hydraulische artikelen”
Perceel 4 : “ Elektrische artikelen ”
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-08
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-16
Plaatselijke tijd:   10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De termijn voor het indienen van offertes is verlengd tot 16/08 om 10.00 uur.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]