Ocmw Diest

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 25/07/2022

DETAIL

Ocmw Diest | Verkoop onder voorwaarden van het bebouwd perceel gelegen aan de Hasseltsestraat te Diest en kadastraal gekend als 1° afd., sectie A, nr. 495k/deel
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  OCMW Diest
Postadres :  Hasseltsestraat 30, BE- 3290  Diest
Contactpersoon:  Kathleen Thys
Tel:   +32 13357730
E-mail:   vastgoed@diest.be
Internetadres(sen):   http://www.diest.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449752

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verkoop onder voorwaarden van het bebouwd perceel gelegen aan de Hasseltsestraat te Diest en kadastraal gekend als 1° afd., sectie A, nr. 495k/deel  
Referentienummer:   OCMW Diest-2022_KT_HaF2-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het OCMW Diest beoogt de verkoop onder voorwaarden van de site met het oog op de herbestemming ervan. De afbraak van alle opstallen en het bouwrijp maken van het perceel, evenals alle bijhorende kosten, zijn ten laste van de Begunstigde.
Voor de Herbestemming worden de volgende modaliteiten beoogd:
– de Begunstigde verbindt zich ertoe diens privaat residentieel vastgoedproject op de Site te ontwikkelen, met als bestemming wonen. De parking van het privaat residentieel project op de site dient ondergronds te worden voorzien, in functie van het bouwprogramma;
– de Begunstigde verbindt zich ertoe om op de site een zone – op eigen kosten – volwaardig uit te werken en te realiseren, opdat de site doorwaadbaar zou zijn voor het publiek. Op deze zone wordt een kosteloze publiekrechtelijke erfdienstbaarheid gevestigd.
De site kan pas worden ontwikkeld na de definitieve herlokalisatie van het AZ Diest naar de nieuwe site aan de Verversgracht (indicatieve timing: 2025).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-26

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Nota van toelichting 1

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]