Openbaar Patrimonium

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Openbaar Patrimonium | De renovatie van de sanitaire voorzieningen op de “Ecole primaire des Eburons”
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Openbaar Patrimonium
Postadres :  Anspachlaan, 6, BE- 1000  Brussel
E-mail:   opp.secretariatcentral@brucity.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450506  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450506

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De renovatie van de sanitaire voorzieningen op de “Ecole primaire des Eburons”  
Referentienummer:   VBX-Architecture-OPP/2022/049-F02_3
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45232460
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De renovatie van de sanitaire voorzieningen op de “Ecole primaire des Eburons”
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-30
Plaatselijke tijd:   10:15
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-20
Plaatselijke tijd:   11:15
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De opening van de offertes is voorzien op 20/09/2022.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]