Overheidsopdracht

Oudsbergen

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 31/03/2020

DETAIL

Oudsbergen | 19580006 Gemeente Oudsbergen: Peerderbaan fietspaden
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Oudsbergen
Postadres: Dorpsstraat 44,BE-3670 Oudsbergen
Contactpersoon: infopunt gemeente
Tel: +32 89810100
E-mail: info@Oudsbergen.be
Internetadres(sen): https://www.oudsbergen.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369491

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
19580006 Gemeente Oudsbergen: Peerderbaan fietspaden 
Referentienummer: Sweco Belgium nv-19580006 Oudsbergen: Peerderbaan fietspaden-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht behelst de aanleg van vrijliggende fietspaden langsheen de Peerderbaan te Oudsbergen en de herinrichting van het kruispunt met veilige fietsoversteek t.h.v. de Olmenstraat-Molenstraat.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2020-04-01

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Zie TWB01A-19580006
Zie RAM01H-19580006
Zie SAM01H-19580006

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top