Paleis Voor Schone Kunsten

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 12/08/2022

DETAIL

Paleis Voor Schone Kunsten | BOZ-STUDIETEAM-2022
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Paleis voor Schone Kunsten
Postadres :  Ravensteinstraat 23, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Sam Deckmyn
E-mail:   sam.deckmyn@bozar.be
Internetadres(sen):   www.bozar.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450449

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BOZ-STUDIETEAM-2022  
Referentienummer:   BOZAR-STUDIETEAM-2022-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71240000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht beoogt het afsluiten van een raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van kwalitatieve en geïntegreerde diensten op het vlak van architectuur en bouwkunde, inclusief stabiliteit, speciale technieken, elektriciteit en akoestiek (algemeen en meer specifiek zaalakoestiek).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-11

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Proces-verbaal van de verplichte plaatsbezoeken op 6 juli 2022 en op 10 augustus 2022 + bijlagen.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]