Pidpa

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 01/08/2022

DETAIL

Pidpa | WPC Herentals - WW Poederlee & Gierle - Vernieuwen watervangputten - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Pidpa
Postadres :  Desguinlei 246, BE- 2018  Antwerpen
Contactpersoon:  De heer Kobe Cornelis
Tel:   +32 32168893
Fax:   +32 32606003
E-mail:   overheidsopdrachten@pidpa.be
Internetadres(sen):   https://www.pidpa.be/over-pidpa/aanbesteding-open-procedure  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WPC Herentals – WW Poederlee & Gierle – Vernieuwen watervangputten – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging  
Referentienummer:   P-21-003
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45232153
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
1 Grondmechanische diepsonderingen
Volgend artikelnummer dient bijkomend te worden toegevoegd aan bestek, nl. art. 4.3.2.2 grondmechanische diepsonderingen:
4.3.2.2 grondmechanische diepsonderingen
Bij uitgraving controleert de aannemer de stabiliteit van de ondergrond ter hoogte van de vloerplaat. De aanzet van deze vloerplaat dient op stabiele grond te gebeuren. Indien er storende lagen aanwezig zijn, dienen deze verwijderd en vervangen te worden door gestabiliseerd zand. Bij ernstige twijfel dient de aannemer zelf voorafgaande de werken per locatie waar een nieuwe putkamer gebouwd een diepsondering (CPTE; 200kN) te laten uitvoeren, teneinde de nodige grondmechanische gegevens te bekomen. Deze dient hij dan door een extern studiebureau te laten interpreteren en resultaten met eventuele gevolgen aan Pidpa voor te leggen.
Voor deze aanvulling in bestek wordt ook in meetstaat een extra post voorzien in VH die enkel zal worden betaald in geval van effectieve toepassing ervan, nl. post 12.01 met VH van 10m³
2 Aanpassingen meetstaat
Onder 12 – rechtzetting : werd een extra post toegevoegd.
Posten 55, 57, 58 en 59 dienen uitgevoerd te worden in RVS geflensd – Aquaflanders TV/058/1 (afmetingen TV/055/4 of TV/055/5)

Scroll to Top