Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Architectuur En Vastgoed

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Architectuur En Vastgoed | Antwerpen - provinciaal instituut PIVA - renovatie theorievleugel en turnzaal
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Dienst Architectuur en Vastgoed
Postadres :  Koningin Elisabethlei 22, BE- 2018  Antwerpen
E-mail:   infrastructuur@provincieantwerpen.be
Internetadres(sen):   www.provant.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451849

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Antwerpen – provinciaal instituut PIVA – renovatie theorievleugel en turnzaal  
Referentienummer:   Prov Ant DIN-OPDR-2021-0029-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het renovatieproject van de theorievleugel situeert zich in hoofdzaak op de 4 verdiepingen waar naast de nodige bouwkundige werken de technische installaties, met in hoofdzaak ventilatie en elektriciteit, volledig gemoderniseerd worden. De bouwkundige werken bevatten de asbestverwijdering (vloeren, mastiek binnen ramen en isolatiemateriaal), afbraak binnenwanden en – afwerking en herstellingen aan pleisterwerk, plaatsen van nieuwe systeemwanden, akoestische panelen, nieuwe vloerbekleding, nieuwe binnen ramen, vast meubilair en uitvoeren van binnen schilderwerken.
De renovatie van de turnzaal omvat het vervangen van het buitenschrijnwerk (dubbel glas), binnenschrijnwerk en lichtstraat, nieuwe afwerking op alle wanden, binnenschilderwerken, vervangen van de bestaande sportvloer en vaste sportinfrastructuur, en het plaatsen van akoestische panelen. Het vernieuwen van de technische installaties bevat in hoofdzaak het plaatsen van stralingspanelen (verwarming), nieuwe verlichting en een nieuwe verluchtingsinstallatie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-05

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
20220805-Meetstaat-PIVA RENO Detail Architectuur DEF werd opgeladen ter vervanging van een foutieve versie waarbij een aantal pagina’s ontbraken

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]