Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Team Overheidsopdrachten

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 05/04/2019

DETAIL

Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Team Overheidsopdrachten | Verzekeringen 2020-2023: Personen, Materiële Schade, Aansprakelijkheid, Auto en Varia
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Antwerpen – Departement Logistiek – Team Overheidsopdrachten
Postadres: Koningin Elisabethlei 22,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Guido Lommaert
Tel: +32 32405312
E-mail: overheidsopdrachten@provincieantwerpen.be
Internetadres(sen): www.provincieantwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=337686

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verzekeringen 2020-2023: Personen, Materiële Schade, Aansprakelijkheid, Auto en Varia 
Referentienummer: Prov Ant – DOJO-19/005-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze overheidsopdracht heeft als voorwerp het afsluiten van de verzekeringspolissen Personen, Materiële Schade, Aansprakelijkheid, Auto en Varia van Provincie Antwerpen.
Perceel 1: Personenverzekeringen
Perceel 2: Verzekeringen Materiële Schade
Perceel 3: Verzekeringen Aansprakelijkheid
Perceel 4: Verzekeringen Auto
Perceel 5: Verzekeringen Varia
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-03

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Toegevoegd: UED en addendum Selectieleidraad