Regie Der Gebouwen – Regio Brussel

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 26/07/2022

DETAIL

Regie Der Gebouwen – Regio Brussel | Brussel - Internationale Instellingen - Gebouw G : Onderhoudswerken aan het buitenschrijnwerk
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen – Regio Brussel
Postadres :  Gulden Vlieslaan, 87 – bus 2, BE- 1060  BRUSSEL
Contactpersoon:  François RENARD
Tel:   +32 478986961
E-mail:   francois.Renard@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=452147

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Brussel – Internationale Instellingen – Gebouw G : Onderhoudswerken aan het buitenschrijnwerk  
Referentienummer:   BRU-2022-302364-36A-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45440000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Brussel – Internationale Instellingen – Gebouw G : Onderhoudswerken aan het buitenschrijnwerk
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-27

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-30
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-06
Plaatselijke tijd:   10:30
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-30
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-06
Plaatselijke tijd:   10:30
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De opening van de offertes wordt uitgesteld naar dinsdag 06.09.2022 om 10u30 ipv dinsdag 30.08.2022 om 10u00

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]