Regie Der Gebouwen – Regio Brussel

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 01/08/2022

DETAIL

Regie Der Gebouwen – Regio Brussel | 1000 Brussel - FOD Justitie - Gevelrestauratie Fase 2 – Gevels uitgebreide sokkel van de koepel (Zone B1) Aanpassing steigers en uitvoering vooronderzoek en proefrestauratie
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen – Regio Brussel
Postadres :  Gulden Vlieslaan, 87 – bus 2, BE- 1060  BRUSSEL
E-mail:   cad.sca.BRU@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   https://eten.publicprocurement.be/  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454183

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
1000 Brussel – FOD Justitie – Gevelrestauratie Fase 2 – Gevels uitgebreide sokkel van de koepel (Zone B1) Aanpassing steigers en uitvoering vooronderzoek en proefrestauratie  
Referentienummer:   BRU-2022-230063/281A-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Gevelrestauratie
Fase 2 – Gevels uitgebreide sokkel van de koepel (Zone B1)
Aanpassing steigers en uitvoering vooronderzoek en proefrestauratie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
In de oorspronkelijke aankondiging werd punt II.II.5 gewijzigd

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]