Regie Der Gebouwen – Regio Brussel

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Regie Der Gebouwen – Regio Brussel | Brussel - Kon. Musea Schone – niewe Hellende Vlak
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen – Regio Brussel
Postadres :  Gulden Vlieslaan, 87 – bus 2, BE- 1060  BRUSSEL
Contactpersoon:  De Ro Guillaume
Tel:   +32 478904682
E-mail:   Guillaume.dero@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsagency.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454415

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Brussel – Kon. Musea Schone – niewe Hellende Vlak  
Referentienummer:   BRU-2022-220040-GDR-pmr-002-F50_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45421000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Brussel – Kon. Musea Schone – niewe Hellende Vlak
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-16
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-04

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]