Rijksdienst Voor Jaarlijkse Vakantie

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Rijksdienst Voor Jaarlijkse Vakantie | Diensten controle, onderhoud en herstelling HVAC
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie
Postadres :  Warmoesberg 48, BE- 1000  Brussel
E-mail:   purchase@onva-rjv.fgov.be
Internetadres(sen):   www.onva-rjv.fgov.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451508

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
diensten controle, onderhoud en herstelling HVAC  
Referentienummer:   RJV-2022/FAC/HVAC-F50_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  50720000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
een opdracht voor diensten van controle, onderhoud en herstelling
van de HVAC-installatie van het gebouw van de RJV, gevestigd te 1000 Brussel, Warmoesberg 48, volgens een omniumformule 
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-18
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-30
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bekendmaking van het proces-verbaal vragen forum + rectificatiebericht
Bijkomende periode voor deelname aan verplicht plaatsbezoek
Verlenging termijn voor vragen via online forum tot 18/8 11u59 (AM)
Nieuwe uiterste datum voor het indienen van een offerte op 30/8/2022 om 11:00 (AM)
Het nieuw document ADM1_offerteformulier-rechtzetting vervangt document ADM1

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]