Overheidsopdracht

Sint-truiden

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 28/11/2019

DETAIL

Sint-truiden | Ontwerp en bouw "Huis van de Truienaar" en uitbouw "Culturele Site": kandidatuurstelling
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Sint-Truiden
Postadres: Kazernestraat 13,BE-3800 Sint-Truiden
Contactpersoon: Kathleen Bergoets
Tel: +32 11701408
E-mail: kathleen.bergoets@sint-truiden.be
Internetadres(sen): http://www.sint-truiden.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351478

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ontwerp en bouw “Huis van de Truienaar” en uitbouw “Culturele Site”: kandidatuurstelling 
Referentienummer: Sint-Truiden-2019-3269-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De Stad Sint-Truiden wenst een bouwteam aan te stellen voor het ontwerp van en de bouw van een “Huis van de Truienaar” én de uitbouw van de “Culturele Site”.
Deze opdracht betreft:
 De opmaak van een architecturaal ontwerp voor het “Huis van de Truienaar” en de “Culturele Site”;
 De opmaak van een ontwerp van de buitenaanleg zodat het “Huis van de Truienaar” ruimtelijk optimaal wordt geïntegreerd;
 Het bouwen van het “Huis van de Truienaar” te Sint-Truiden met inbegrip van de buitenaanleg;
 De uitbouw van de “Culturele Site”;
 Het onderhoud zowel technisch als bouwfysisch (optioneel);
 ICT-ondersteuning (optioneel).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-26

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Bijkomende info betreffende de toepasselijke regelgeving en gestelde vragen door kandidaat-inschrijvers

Registratie EBP Light licentie

Start gratis en vrijblijvend jouw EBP Light licentie
en ontdek alle overheidsopdrachten in België.

Hoe gaat het in zijn werk?

  • 1 Vul jouw gegevens in en wat voor opdrachten jij wilt terugvinden.
  • 2 Je ontvangt een bevestigingsmail en activeer jouw licentie.
  • 3 Ontdek de recentste opdrachten in België.
Scroll to Top