Solidaris Brabant

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 03/08/2022

DETAIL

Solidaris Brabant | De implementatie van een oplossing voor gegevensvastlegging, scanning, verwerking, conversie, compressie, indexering en extractie van beelden en documenten
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Solidaris Brabant
Postadres :  Zuidstraat, 111, BE- 1000  Brussel
Contactpersoon:  Dept. Overheidsopdrachten & Data Protection
Tel:   +32 25069680
E-mail:   procurement@bra.solidaris.be
Internetadres(sen):   http://fmsb.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450074

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De implementatie van een oplossing voor gegevensvastlegging, scanning, verwerking, conversie, compressie, indexering en extractie van beelden en documenten  
Referentienummer:   FMSB-2022-006-Scan-Evolution-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79999100
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Dit bestek organiseert een occasionele geazmenlijke overheidsopdracht voor dienstverlening voor de implementatie van een nieuwe oplossing voor het vastleggen, scannen, verwerken, converteren, comprimeren, indexeren en archiveren van afbeeldingen en documenten met andere OCR/barcode/machine-learning-functies, namens SB, de VMOBSB en voor zijn vzw’s.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-05
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-13
Plaatselijke tijd:   10:00
Afdelingsnummer:   I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Officiële benaming
In plaats van:
Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant
Te lezen:
Solidaris Brabant
Afdelingsnummer:   I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   E-mail
In plaats van:
procurement@fmsb.be
Te lezen:
procurement@bra.solidaris.be
Afdelingsnummer:   I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Officiële benaming
In plaats van:
SOCIETE MUTUALISTE D’ASSURANCES DU BRABANT, (SMAB) MUT — VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT (VMOBB) ONDERLINGE VERZEKER.
Te lezen:
SOCIETE MUTUALISTE D’ASSURANCES SOLIDARIS BRABANT, (SMASB) SOC MUT — VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND SOLIDARIS BRABANT (VMOBSB) ONDERLINGE VERZEKER.
Afdelingsnummer:   I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   E-mail
In plaats van:
procurement@fmsb.be
Te lezen:
procurement@bra.solidaris.be
Afdelingsnummer:   I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   E-mail
In plaats van:
procurement@fmsb.be
Te lezen:
procurement@bra.solidaris.be
Afdelingsnummer:   I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   E-mail
In plaats van:
procurement@fmsb.be
Te lezen:
procurement@bra.solidaris.be
Afdelingsnummer:   II.1.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Korte beschrijving
In plaats van:
Dit bestek organiseert een occasionele geazmenlijke overheidsopdracht voor dienstverlening voor de implementatie van een nieuwe oplossing voor het vastleggen, scannen, verwerken, converteren, comprimeren, indexeren en archiveren van afbeeldingen en documenten met andere OCR/barcode/machine-learning-functies, namens de FSMB, de VMOBB en voor zijn vzw’s.
Te lezen:
Dit bestek organiseert een occasionele geazmenlijke overheidsopdracht voor dienstverlening voor de implementatie van een nieuwe oplossing voor het vastleggen, scannen, verwerken, converteren, comprimeren, indexeren en archiveren van afbeeldingen en documenten met andere OCR/barcode/machine-learning-functies, namens SB, de VMOBSB en voor zijn vzw’s.
Afdelingsnummer:   II.2.11)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Beschrijving van opties
In plaats van:
1) De inschrijver kan een toegestane optie indienen om de mogelijkheid op te nemen om rapporten en statistieken te genereren, om aan de volgende eisen te voldoen (zie art. VI.4.1 bestek). 2) De inschrijver kan een gemachtigde optie indienen voor een oplossing voor de verwerking van getuigschriften van zorgverleners (hierna “ASD’s” genoemd) en arbeidsongeschiktheidsverklaringen (hierna “GAO’s” genoemd) (zie art. VI.4.2 bestek). 3) De inschrijver kan een toegestane optie indienen voor een extra tool of functionaliteit van de voorgestelde oplossing om relevante gegevens uit bijlagen te analyseren en te extraheren (zie art. VI.4.3 bestek). 4) Vrije opties zijn toegestane. Er is geen verplichte optie voorzien.
Te lezen:
1) De inschrijver kan een toegestane optie indienen om de mogelijkheid op te nemen om rapporten en statistieken te genereren, om aan de volgende eisen te voldoen (zie art. VI.4.2 bestek). 2) De inschrijver kan een gemachtigde optie indienen voor een oplossing voor de verwerking van getuigschriften van zorgverleners (hierna “ASD’s” genoemd) en arbeidsongeschiktheidsverklaringen (hierna “GAO’s” genoemd) (zie art. VI.4.3 bestek). 3) De inschrijver kan een toegestane optie indienen voor een extra tool of functionaliteit van de voorgestelde oplossing om relevante gegevens uit bijlagen te analyseren en te extraheren (zie art. VI.4.4 bestek). 4) Vrije opties zijn toegestane. . 5) *TOEGEVOEGD* : een vereiste optie vooreizn is: De inschrijver stelt consultancy diensten voor die verband houden met het voorwerp van de opdracht, in de vorm van een lijst van profielen zoals gespecificeerd in de inventaris en een dagtarief voor elk profiel.(zie art. VI.4.1 bestek).
Afdelingsnummer:   II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Nadere inlichtingen
In plaats van:

Te lezen:
In tegenstelling tot wat in de eerste bekendmaking werd aangekondigd, zullen varianten voor de huidige procedure niet in aanmerking worden genomen wegens de verscheidenheid van mogelijke oplossingen en de moeilijkheid om aanbiedingen met dergelijke uiteenlopende oplossingen te vergelijken. De termijn voor de verlenging van de offertes wordt verlengd tot 13/09/22 om 10.00 uur. Wijzigingen in het bestek worden in het bestek gemarkeerd (gemarkeerd).
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
-> Correcties van discrepanties tussen de Franse en de Nederlandse versie waarop economische actoren hebben gewezen (met name, maar niet uitsluitend: onmogelijkheid om een variant in te dienen)
-> Toevoeging van ontbrekende opdrachtdocumenten
-> Toevoeging van een extra verplichte optie
-> Toevoeging van een document met vragen van een economisch subject en de antwoorden van de aanbestedende dienst
-> Verlenging van de termijn voor de indiening van de offertes