Stad Herk-de-stad

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 04/08/2022

DETAIL

Stad Herk-de-stad | Aankoop vrachtwagen met kipbak en laadkraan met overname Volvo (2006) - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Herk-de-Stad
Postadres :  Pikkeleerstraat 14, BE- 3540  Herk-de-Stad
Contactpersoon:  Mevrouw Christa Janssens
Tel:   +32 13613002
E-mail:   christa.janssens@herk-de-stad.be
Internetadres(sen):   www.herk-de-stad.be  
Adres van het kopersprofiel:  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop vrachtwagen met kipbak en laadkraan met overname Volvo (2006) – Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2022-11043
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  34142100
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-04

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Er werd een nieuwe versie van het bestek opgeladen omwille van een foutieve indieningsdatum in het originele bestek. De indieningsdatum is 23/08/2022 zoals vermeld in de publicatie.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]