Stichting Kempens Landschap

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 01/08/2022

DETAIL

Stichting Kempens Landschap | RESTAURATIE BUITENSCHRIJNWERK KASTEEL RAVENHOF TE STABROEK
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stichting Kempens Landschap
Postadres :  Koningin Elisabethlei 22, BE- 2018  antwerpen
Contactpersoon:  Philippe De Backer
Tel:   +32 15228230
E-mail:   Philippe.Debacker@kempenslandschap.be
Internetadres(sen):   www.kempenslandschap.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449870

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
RESTAURATIE BUITENSCHRIJNWERK KASTEEL RAVENHOF TE STABROEK  
Referentienummer:   Karuur-STAR-buitenschrijnwerk-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45454100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
restauratie van het buitenschrijnwerk met het aanbrengen van nieuwe dunne isolerende beglazing
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-08-02

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-16
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-30
Plaatselijke tijd:   10:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-16
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-30
Plaatselijke tijd:   10:00

Scroll to Top