Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 26/07/2022

DETAIL

Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening | Aanstellen van een aannemer voor de bouw van de recreatiezone in het sportcentrum Zomerloos te Gistel
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres :  Stropstraat 1, BE- 9000  GENT
Contactpersoon:  Lukas Van holen
Tel:   +32 92425775
E-mail:   lukas.vanholen@farys.be
Internetadres(sen):   www.farys.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449567

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen van een aannemer voor de bouw van de recreatiezone in het sportcentrum Zomerloos te Gistel  
Referentienummer:   TMVW-SPORT-074-22-001-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45212172
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
TMVW en de gemeente Gistel wensen een recreatiezone aan te leggen op het voetbalterrein het dichtst gelegen bij de Sportstraat op de sportsite Zomerloos te Gistel. Deze zone moet bestaan uit een skatepark, een kunstgrasvoetbalveld, een omnisportterrein en een Finse piste rondom deze locatie.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-07-27

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-15
Plaatselijke tijd:   10:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-05
Plaatselijke tijd:   10:30
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-08-15
Plaatselijke tijd:   10:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2022-09-05
Plaatselijke tijd:   10:30

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]