Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening

Categorie : Erratum - Wijzigingsbericht | Publicatiedatum: 22/09/2022

DETAIL

Tussengemeentelijke Maatschappij Der Vlaanderen Voor Watervoorziening | Raamovereenkomst voor het leveren van voedingswaren
Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres :  Stropstraat 1, BE- 9000  GENT
Contactpersoon:  Muriel Brackeva
Tel:   +32 92425783
E-mail:   muriel.brackeva@farys.be
Internetadres(sen):   www.farys.be  
Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456008

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor het leveren van voedingswaren  
Referentienummer:   TMVW-CREAT-ALL-21-006-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  15000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De raamovereenkomst vormt een contractueel kader waarbinnen individuele opdrachten voor de levering van diverse soorten voedingswaren (droge voeding, diepvriesartikelen, zuivel …) dienen te worden uitgevoerd.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2022-09-20

AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
20/09/2022 Vragen en antwoorden
Naar aanleiding van de vragen gesteld tijdens de infovergadering werd een nieuw document gepubliceerd met vragen en antwoorden.
Deze informatie maakt integraal deel uit van de opdrachtdocumenten.

Scroll to Top
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]